State Advisory Team

Advisory Team

Sl No.

Name

Mobile Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Shri. Satyabrata Mukherjee
Shri. George Baker
Dr. Anindya Gopal Mitra
Shri. Ram Chandra Jaiswal
Shri. Durgaprasad Nathani
Shri. Bhomorlal Mundra
Shri. Ranjit Bhowmik
Shri. S.N. Lamb.
Shri. Somnath Banerjee
Shri. Bikram Sarkar
Shri. Samir Banerjee
Shri. Arun Bajpayee
Shri. Hem Chandra Barman
Shri. B.P. Singh Deo
Shri. Sasti Ghosh
Smt. Gouri Chowdhury
Shri Dipak Ghosh
Shri Susanta Ranjan Paul
Shri Barun Sinha 
Shri Bimal Ray
Shri Arun Prakash Mallawat
Shri Bhanu Prakash Mishra

9830008691
9830005153
9433275842
9836011489
9830031118
9331899707
9836146318
9332156282
9434197080
9830131696
9830047998
9434238918
9434317567
9474014904
9679401399
9433157951
9477001638
9007451556
7003558847
9432122730
9830088910
9830515400