Griha Samparka Abhiyaan by Shri. Joy Prakash Majumdar on 17.6.2020

Published on June 16, 2020

Griha Samparka Abhiyaan by Shri. Joy Prakash Majumdar.

Date: 17th June, 2020
Time: 11 AM
Venue : Bansdroni BJP Office (Near Bansdroni Metro)
Event: Griha Samparka Abhiyaan