Schedule, of Shri. Dudh Kumar Mondal, BJP Leader on 4.10.2020

Published on October 4, 2020

Schedule, of Shri. Dudh Kumar Mondal, BJP Leader

Date: 4th October, 2020
Time: 3:30 PM
Purpose: Krishak Suraksha Yatra
Location: Sainthia