State Special Invitee

Special_Invitee

Sl. No

Name

Mobile Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Shri Nitish Kumar Pramanik
Shri John Barla
Shri Jayanta Roy
Shri Raju Bista
Shri Jagannath Sarkar
Shri Shantanu Thakur
Shri Kunar Hembram
Smt. Roopa Ganguly
Shri Ranthideb Sengupta
Prof. Pankaj Roy
Shri Mohit Roy
Shri Ramkrishna Paul
Shri S.K. Kapoor
Shri Kabir Shankar Bose
Shri Ajoy Goel
Shri Suman Banerjee
Shri Kalyan Chouby
Shri Babu Mani
Shri Sasthi Duley
Shri Raj Gopal Dhar Choudhury
Shri Indranil Khan
Shri Hari Krishna Dutta
Shri Shayama Pada Mondal
Shri Dipak Halder
Shri Rudranil Ghosh

7678599227 / 7605836711
9734979713
9434875805 / 8617457469
9899792706
9153668879
7797604020 / 9647534453
9002088331 / 7001952142
9831339911
9836389171
9830625703
9831085215
8617420789
9903000011
9999822445
NA
9831527172
9874813000
NA
8159922056
NA
9831534166
9748273066
6290480216
8001966301
9830118406